oferta specjalna

ADAPTACJA BIZNESU 2020

Pomagamy w szybkiej i skutecznej adaptacji biznesu do nowych, zmieniających się warunków działania. Zakres naszego wsparcia obejmuje określenie możliwych scenariuszy rozwoju, opracowanie odpowiednich dla nich modeli działania firmy oraz wynikających z nich zmian do wdrożenia.

ZAKRES OFERTY

 • 01

  Przegląd sytuacji rynkowej i wewnętrznej

  Analizujemy zmiany i trendy na kluczowych rynkach (popyt, zachowania klientów, kanały dystrybucji, działania konkurentów, źródła dostaw, rynek pracy, możliwości przejęć i aliansów). Dokonujemy przeglądu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa (sprzedaż, marże, koszty, płynność). Identyfikujemy główne czynniki determinujące zmiany modelu funkcjonowania firmy.

 • 02

  Wyznaczenie możliwych scenariuszy rozwoju

  Przyjmujemy scenariusze sytuacji makroekonomicznej. Wyznaczamy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji rynkowej (wielkość, dynamika i marże na kluczowych rynkach, zmiany w kanałach dystrybucji, źródłach dostaw, zachowaniach konkurentów, na rynku pracy oraz w dostępie do technologii i kapitału). Wspólnie z zespołem przedsiębiorstwa oceniamy prawdopodobieństwo ich wystąpienia i wybieramy scenariusze wiodące. „Porządkujemy” niepewność towarzyszącą dzisiaj biznesowi w ściśle określone ścieżki rozwoju sytuacji.

 • 03

  Adaptacja modelu biznesu

  Dla każdego z wiodących scenariuszy rozwoju redefiniujemy docelowe rynki i segmenty klientów oraz propozycję wartości dla klienta. Określamy sposób budowania relacji z klientami, kanały dystrybucji i komunikacji marketingowej, zmiany w procesach i zasobach, relacje z kluczowymi partnerami oraz model ekonomiczny firmy (główne strumienie przychodów, marż oraz kosztów i wydatków inwestycyjnych). Wybieramy model działania wiodący na dziś i wynikające z niego główne zmiany do wdrożenia. Jednocześnie w powiązaniu ze scenariuszami wskazujemy warunki brzegowe dla przejścia na inne modele działania. W ten sposób powstaje swoista roadmap’a szybkiego dostosowywania biznesu do zmian w otoczeniu. Wiemy kiedy i jaki zwrot trzeba wykonać, aby wykorzystać pojawiające się szanse i minimalizować zagrożenia.

 • 04

  Finansowa walidacja adaptacji biznesu

  Dla wypracowanych modeli prowadzenia biznesu określamy kluczowe parametry finansowe (przychody, koszty, marże, inwestycje i przepływy pieniężne). Oceniamy wpływ planowanych zmian w działalności na wyniki finansowe, weryfikujemy możliwości utrzymania odpowiedniej rentowności i płynności finansowej oraz zapewnienia kapitału na finansowanie operacji i dalszego rozwoju.

 • 05

  Dalsze kroki – wdrożenie zmian

  Redefiniujemy cele i mierniki strategii firmy. Adaptujemy portfel projektów strategicznych. Dostosowujemy procesy i struktury organizacyjne oraz wspieramy wdrożenie komunikacji zmian do zmian. Wspieramy proces monitorowania wdrożenia i korygowania zmian.

58 razy

tyle wzrosła cena akcji spółki AMICA na GPW w trakcie współpracy strategicznej ze StratEX

 

Pandemia koronawirusa z impetem uderzyła w gospodarkę: pojedyncze firmy, całe branże, gospodarki krajów i regionów. Drastycznie wzrosła niepewność prowadzenia działalności, zmieniają się zachowania konsumentów, klientów, gwałtownie zmienia się popyt na produkty i usługi, zmieniają się reguły gry w całych łańcuchach dostaw. Niektóre przedsiębiorstwa, a nawet całe branże już muszą mierzyć się z kryzysem, walczyć o przetrwanie. Dla innych firm zmiany wywołane pandemią to szansa na szybki rozwój. Wiele firm musi szybko zmienić dotychczas sprawdzającą się, często dopiero opracowaną strategię.

 

Wszyscy to obserwujemy, staramy się analizować, oceniać, szacować, dyskutujemy, w jakim kierunku i jak szybko będą następować zmiany. Zadajemy sobie pytanie, jak szybko okiełznać nową rzeczywistość, a może rzeczywistości, skoro nie możemy myśleć o przyszłości z takim przekonaniem, jak jeszcze kilka miesięcy temu.

W odpowiedzi pomagamy w szybkiej i skutecznej adaptacji biznesu do nowych, zmieniających się warunków działania.

SPRAWDŹ NASZE USŁUGI

01

Analizujemy przeszłość, badamy teraźniejszość, projektujemy przyszłość. Pomagamy firmom wdrażać zmiany i stawiać realne cele skoncentrowane na zyskach. Wspieramy procesy przekładania celów strategicznych na poziom konkretnych działań.

CZYTAJ WIĘCEJ
02

Pomagamy firmom odnaleźć wspólny język - między sobą i z klientami. Wspieramy wdrażanie strategii opracowując dedykowane formy i schematy komunikacji. Dbamy o to, by wszyscy członkowie organizacji rozumieli wspólny cel i znali drogę do jego osiągnięcia.

CZYTAJ WIĘCEJ