IMPACT based strategy

16.06.2020

IMPACT based strategy to nasza autorska metodyka tworzenia ambitnych strategii o niskim ryzyku wdrożeniowym. Jej skuteczność zbudowaliśmy dzięki współpracy z kilkudziesięcioma firmami odnoszącymi sukcesy. Metodyka obejmuje spójnie ze sobą powiązane etapy działań, narzędzia każdorazowo dostosowane do potrzeb projektu oraz duże zaangażowanie zespołu klienta.

Poniżej prezentujemy owe etapy i efekty, które uzyskujemy po każdym z nich w procesie opracowywania strategii dla przedsiębiorstw i instytucji.

Tworzenie strategii

Wygrywająca na rynku strategia musi być źródłem budowania przewagi konkurencyjnej, musi jasno precyzować co robi organizacja, a czego nie robi. Analizujemy i identyfikujemy segmenty rynku o największym potencjale przychodów i marż zysku w długim okresie (odpowiadamy na pytanie: Gdzie grać?). Sięgając do doświadczeń, potrzeb i wyzwań, przed którymi stoją funkcjonujący w nich klienci definiujemy propozycję wartości – zestaw korzyści, które organizacja będzie dostarczać klientom i które mają wyróżniać ją na rynku. Propozycję wartości dla klienta przekładamy na docelowy spójny model funkcjonowania organizacji obejmujący jej działania, zasoby i relacje z partnerami (odpowiadamy na pytanie: Jak wygrywać?).

Pomagamy właścicielom poszczególnych procesów biznesowych dostosować ich architekturę i pomiar efektywaności do wyznaczonych celów strategicznych.

Operacjonalizacja strategii

Kiedy już wiemy, gdzie grać i jak wygrywać, musimy jasno ustalić zadania i uruchomić zespół do ich wykonania. Budujemy precyzyjne i spójne mapy strategii. Definiujemy system pomiaru, zapewniający systematyczną ocenę stopnia realizacji strategii oraz wyznaczamy i planujemy inicjatywy kluczowe dla jej realizacji. Wykorzystujemy klasyczną metodykę Balanced Scorecard (Strategiczna Karta Wyników), której uczyliśmy się od jej twórców, adaptując ją odpowiednio do procesów i kultury każdej organizacji.

Kaskadowanie strategii

W wielowydziałowych organizacjach lub grupach kapitałowych bardzo często prawdziwym wyzwaniem jest harmonizacja strategii czy działań realizowanych przez poszczególne działy czy spółki ze strategią ogólną całej organizacji. Przy wykorzystaniu sprawdzonych metod i wspólnie ustalonych zasad (w zależności od trybu opracowania strategii – odgórnie czy oddolnie) przekładamy cele całej organizacji na cele, mierniki i inicjatywy poszczególnych jednostek wewnętrznych, albo wychodząc ze strategii jednostek, dokonujemy syntezy priorytetów rozwojowych, poszukujemy elementów synergii i definiujemy wspólne dla całej organizacji. W ten sposób zapewniamy uzyskanie wartości dodanej z funkcjonowania całej organizacji, czy grupy kapitałowej przy jednoczesnym zachowaniu autonomii jednostek w ich działaniach na rynku, blisko klienta, w obszarze konkretnych produktów, towarów i usług.

Przekładanie strategii na pracowników

Organizacja jest sumą działań i wartości, które tworzą jej pracownicy. Ich zaangażowanie jest kluczowe dla powodzenia wdrożenia strategii. Korzystamy ze sprawdzonych praktyk skutecznego komunikowania w organizacji w celu zbudowania świadomości strategii wśród pracowników i mobilizowania zespółu organizacji do zmian. Przekładamy strategię na indywidualne cele dla pracowników oraz rozwój ich kompetencji. Wyznaczone w ten sposób cele indywidualne i zespołowe stają się podstawą dla systemów premiowania wspierających realizację strategii. 

Planowanie operacji

Menedżerowie i pracownicy na co dzień realizują plany operacyjne, budżet i zadania w ramach swoich działów i procesów. Musimy sprawić, aby nie były one czymś równoległym do realizowanej strategii, a były z nią w pełni zintegrowane. Wspólnie z zespołami sprzedaży, finansów i controllingu budujemy i wprowadzamy modele planistyczne zapewniające przełożenie wyników zakładanych w strategii na planowe w kolejnych budżetach przychody, koszty i nakłady inwestycyjne.

Monitorowanie i adaptowanie strategii

Skuteczne wdrożenie strategii wymaga konsekwencji i systematyczności w realizacji celów i inicjatyw strategicznych. Musimy jednocześnie być elastyczni, gotowi na wprowadzanie zmian w strategii. Projektujemy i wdażamy proces zarządzania, który zapewnia cykliczne monitorowanie statusu działań strategicznych i osiąganych rezultatów. Precyzyjnie definiujemy w nim działania i role organizacyjne. Przygotowujemy i prowadzimy cykliczne przeglądy zaawansowania projektów strategicznych oraz stopnia realizacji strategii. Sprawiamy, że systematyczna ocena i refleksja nad strategią oraz adaptowanie jej do zmieniających się warunków otoczenia staje się integralnym procesem i elementem kultury organizacji.